Teoria alokacji kapitału


Posted On Wrz 22 2016 by

Jedną z najbardziej znanych i akceptowanych teorii wyjaśniających motywy lokowania kapitału w formie BIZ jest eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej J.H. Dunninga, nazywana również paradygmatem OLI (ang. ownership, location, internalization). Paradygmat OLI określa trzy warunki, których jednoczesne spełnienie jest konieczne, aby przedsiębiorstwo podjęło decyzję o inwestowaniu za granicą, są to:
–  Istnienie specyficznej przewagi własnościowej. Firma, która wchodzi na rynek zagraniczny, znajduje się zwykle w gorszej sytuacji niż producenci lokalni. Na niekorzyść firmy przemawiają takie czynniki, jak bariery kulturowe i językowe, ograniczona informacja o rynku lokalnym, wyższe koszty komunikacji i transportu itp. Aby stawić czoło miejscowej konkurencji, firma musi posiadać specyficzną przewagę własnościową, tzn. dysponować aktywami, których nie mają inne firmy działające na rynku zagranicznym. Takimi aktywami mogą być najnowocześniejsza technologia i techniki produkcji, patenty, znaki towarowe, reputacja, umiejętności zarządcze i marketingowe i wiele innych.

Last Updated on: Wrzesień 22nd, 2016 at 1:02 pm, by admin


Written by admin